Je nutné si stáhnout novou verzi flash přehrávače!


Všeobecné podmínky

I. PRÁVA A POVINNOSTI ZÁKAZNÍKA

Pokud CK nesplní povinnosti, které pro ni z této smlouvy nebo ze zákona č. 159/1999 Sb. vyplývají, řádně a včas, musí zákazník uplatnit své právo u CK pouze písemně a bez zbytečného odkladu s doložením všech průkazných materiálů pro reklamaci, nejpozději však do 1 měsíce od skončení zájezdu (v případě, že se zájezd neuskutečnil, ode dne, kdy měl být zájezd ukončen podle cestovní smlouvy), jinak právo zaniká. V případě, že se jedná o vadu odstranitelnou, je zákazník povinen ústně nebo písemně uplatnit reklamaci neprodleně po jejím zjištění u průvodce cestovní kanceláře nebo jiného zástupce CK.
Zákazník má právo kdykoliv před započetím zájezdu odstoupit od cestovní smlouvy při dodržení stornopodmínek. Při odstoupení od smlouvy zaplatí zákazník tyto poplatky:

  • 30 % ze sjednané ceny v době delší než 45 dnů před datem odjezdu
  • 40 % ze sjednané ceny v době 44 – 30 dnů před datem odjezdu
  • 50 % ze sjednané ceny v době 29 – 21 dnů před odjezdem
  • 80 % ze sjednané ceny v době 20 – 10 dnů před odjezdem
  • 100 % ze sjednané ceny v době kratší než 10 dnů před datem odjezdu

Zákazník je povinen uhradit plnou cenu zájezdu před odjezdem na zájezd. CK si vyhrazuje právo stornovat zájezd klientovi při nezaplacení zálohy a doplatku ve stanoveném termínu.
V případě zpoždění nebo nenastoupení na pobyt či zájezd nevzniká cestujícímu právo na odstoupení od smlouvy, náhradu případné škody či na slevu z ceny zájezdu či pobytu.
Zákazník je dále povinen zajistit si před cestou na zájezd platný cestovní pas s minimální platností po dobu pobytu v zahraničí, bližší informace na www.mzv.cz. Pokud je účastník zájezdu cizinec a nevlastní český pas, je povinen si zjistit na cizinecké policii, příp. na Ministerstvu zahraničních věcí, zda je nutné obstarání vstupního víza na danou cestu, nebo zda je nutné vyplnit tiskopis na cizinecké policii. V případě, že si účastník zájezdu nezajistí potřebné vstupní vízum či potřebné formality, může mu být zakázán vstup na území dané země. Veškeré důsledky z chybného zajištění cestovních dokladů na zájezd nese účastník zájezdu sám na vlasní náklady.

Na autobusovém zájezdu pořádaném CK Boca spol. s r.o. si účastník zájezdu ručí za svá zavazadla (tašky, kufry, lyže a další zavazadla a osobní předměty), a to jak při pobytu v ubytovacím zařízení, tak v dopravním prostředku i během realizace programu. V případě zapomenutých věcí v ubytovacím zařízení si zařizuje vrácení zapomenutých věcí sám a na své vlastní náklady bez účasti CK. Zákazník je povinen zajistit na zájezd hlavní zavazadlo o MAXIMÁLNÍM ROZMĚRU: 61 x 40 x 25 cm (kufr nebo cestovní taška), a maximální váze 20 kg (v případě nadlimitní váhy nebo nadlimitní velikosti nebude zavazadlo přijato k přepravě).

Nejpozději 7 dní před zahájením zájezdu může zákazník písemně oznámit CK, že se zájezdu místo něho zúčastní jiná osoba v oznámení uvedená. Toto oznámení musí obsahovat prohlášení nového zákazníka, že souhlasí s uzavřenou smlouvou. Původní a nový zákazník společně a nerozdílně odpovídají za zaplacení ceny zájezdu a úhradu nákladů, pokud takové náklady CK v souvislosti se změnou zákazníka vzniknou.

Zákazník má právo být urychleně seznámen se všemi případnými změnami v zájezdu.

Na zájezdech, objednaných školou, objednavatel zájezdu (škola, která zájezd objednává) odpovídá za zajištění bezpečnosti studentů v průběhu celého zájezdu (s výjimkou doby, kdy budou studenti pobývat v rodinách, dále doby, kdy po opuštění autobusu budou na ceste do rodin a také doby, kdy budou z rodin zpět do autobusu na společný sraz) tak, že pověří doprovázející pedagogický doprovod zajištěním dozoru nad studenty v průběhu celého zájezdu a zároveň poučí veškeré studenty (účastníky zájezdu) o jejich správném chování na zájezdu.

II. PRÁVA A POVINNOSTI CESTOVNÍ KANCELÁŘE

CK se zavazuje, že zákazníkovi poskytne zájezd dle stanoveného programu. CK je oprávněna provádět v případě nutnosti změny programu zájezdu. Realizace zájezdu je podmíněna dosažením minimálního počtu zákazníků, který je uveden v katalogu nebo nabídkovém letáku. Pokud nebude minimálního počtu dosaženo a zájezd proto nebude moci být realizován, CK o tom informuje zákazníka nejpozději 21 dní před odjezdem.

Všichni účastníci zájezdu (podle definice v zákoně č. 159/1999 Sb.) jsou pojištěni smluvním pojištěním na úpadek CK podle § 6 a násl. zákona a mají právo na plnění podle § 7, odst. 2 zákona. Úplata za povinné smluvní pojištění je obsažena v souhrnné ceně zájezdu.
Ceny zájezdů jsou kalkulovány dle směnného kurzu ČNB ke dni kalkulace zájezdu.

CK je oprávněna jednostranně zvýšit cenu zájezdu, dojde-li ke zvýšení:

a) ceny za dopravu včetně cen pohonných hmot, nebo
b) plateb spojených s dopravou, např. letištních a přístavních poplatků, cen trajektů a poplatků za dálnice a mýtné a dalších, které jsou zahrnuty v ceně zájezdu, nebo
c) směnného kurzu české koruny použitého pro stanovení ceny zájezdu v průměru o výše než 10%, pokud k této změně dojde do 21. dne před zahájením zájezdu

O případném zvýšení ceny zašle CK zákazníkovi písemné oznámení nejpozději 21 dní před zahájením zájezdu.

CK nabídla zákazníkovi kromě povinného smluvního pojištění další cestovní pojištění (zejména úrazu, léčebných výloh, zavazadel, odpovědnosti za škody atd.), které obsahuje též pojištění nákladů, které vzniknou v souvislosti s jeho odstoupením od cestovní smlouvy (tzv. pojištění storna).

Pokud si účastník zájezdu zajišťuje pojištění individuálně, je povinen se při odjezdu prokázat platným pojištěním léčebných výloh v zahraničí a nákladů na repatriaci. V případě, že se zákazník tímto pojištěním neprokáže, vyhrazuje si CK právo vyloučit účastníka ze zájezdu bez náhrady.
CK zašle zákazníkovi nejpozději 7 dní před zahájením zájezdu další podrobné informace, pokud nejsou obsaženy již v této smlouvě nebo katalogu, jenž byl zákazníkovi předán, zejména:

  • podrobnosti o možnosti kontaktu s nezletilou osobou nebo zástupcem CK v místě pobytu nezletilé osoby, jde-li o zájezd, jehož účastníkem je nezletilá osoba
  • jméno, adresu a telefonní číslo osoby, na kterou se v nesnázích zákazník v průběhu zájezdu může obrátit s žádostí o pomoc, zejména místního zástupce CK a adresu a telefonní číslo zastupitelského úřadu

U leteckých zájezdů je cestovní kancelář povinna informovat cestující o identitě skutečného leteckého přepravce.

Zákazník výslovně bere na vědomí a souhlasí s tím, že cestovní kancelář je oprávněna v souladu s ust. § 84 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále jen "občanský zákoník") kdykoliv v průběhu zájezdu pořizovat obrazové (zejména fotografické), zvukové a zvukově obrazové záznamy zákazníka (tj. včetně všech prvků a projevů jeho osobnosti), cestovní kancelář je oprávněna všechny takto pořízené záznamy v průběhu zájezdu i kdykoliv po jeho skončení v nezbytné míře retušovat i jinak upravovat a v původní i případně takto změněné podobě je zveřejňovat ve všech druzích svých propagačních materiálů (tištěné katalogy, letáky, webové stránky, sociální sítě, newslettery apod.) a takto je šířit všemi v úvahu připadajícími způsoby, a to samostatně i ve spojení s jinými záznamy, díly a prvky. Všechny souhlasy uvedené v tomto ustanovení jsou uděleny v územně a množstevně neomezeném rozsahu, jakož i na neomezenou dobu, resp. až do jejich případného odvolání ze strany zákazníka  v souladu s ust. § 87 občanského zákoníku. Všechny souhlasy jsou zákazníkem udělovány bezplatně.

III. ZÁVĚREČNÁ PROHLÁŠENÍ

Zákazník prohlašuje, že byl všemi osobami, které se na základě této smlouvy zúčastní zájezdu, zmocněn, aby smlouvu na zájezd uzavřel a že jsou informovány o tom, že v jejich prospěch bylo uzavřeno povinné smluvní pojištění ze zákona. V případě plnění je nárok každého účastníka zájezdu samostatný.

Zákazník podpisem této smlouvy současně potvrzuje, že byl informován:

- o tom, že CK BOCA spol. s r.o. má uzavřenu pojistnou smlouvu na pojištění záruky pro případ úpadku cestovní kanceláře (pojistná smlouva č. 1710170207 Generali Pojišťovna a.s., www.generali.cz)

- o možnosti uzavření cestovního pojištění zprostředkovávaného CK BOCA spol. s r.o. (pojištění léčebných výloh v zahraničí, pojištění pro případ storna z důvodu nemoci, pojištění zavazadel, pojištění odpovědnosti za škodu na zdraví nebo na majetku, nebo komplexní pojištění) za příplatek, pokud již není zahrnuto v ceně zájezdu. Pojištěním zákazníka vzniká vztah mezi zákazníkem a pojišťovnou. CK BOCA spol. s r.o. je pouze zprostředkovatelem smlouvního vztahu. Tento smluvní vztah je doložen uzavřenou smlouvou, jejíž plné znění je zákazníkům k dispozici k osobnímu nahlédnutí v provozovně CK.

Zákazník podpisem této smlouvy také potvrzuje, že převzal jeden stejnopis této smlouvy podepsaný oběma smluvními stranami (v případě vyřizování zájezdu poštou bude potvrzená kopie této smlouvy zaslána zákazníkovi zpět po obdržení zálohy ze strany zákazníka).

Zákazník souhlasí, aby jeho osobní údaje včetně rodného čísla, uvedené na této cestovní smlouvě byly zahrnuty do elektronické databáze CK BOCA spol. s r.o. a v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb. dále zpracovávány pouze pro potřeby CK BOCA spol. s r.o. Na základě zmocnění uděluje uvedený souhlas rovněž jménem všech spolucestujících osob.Mapa stránek AČCKA