Je nutné si stáhnout novou verzi flash přehrávače!


Všeobecné podmínky a GDPR

I. PRÁVA A POVINNOSTI ZÁKAZNÍKA

Pokud CK nesplní povinnosti, které pro ni z této smlouvy nebo ze zákona č. 159/1999 Sb. vyplývají, řádně a včas, musí zákazník uplatnit své právo u CK pouze písemně a bez zbytečného odkladu s doložením všech průkazných materiálů pro reklamaci, nejpozději však do 1 měsíce od skončení zájezdu (v případě, že se zájezd neuskutečnil, ode dne, kdy měl být zájezd ukončen podle cestovní smlouvy), jinak právo zaniká.  V případě, že se jedná o vadu odstranitelnou, je zákazník povinen ústně nebo písemně uplatnit reklamaci neprodleně po jejím zjištění u průvodce cestovní kanceláře nebo jiného zástupce CK.

Zákazník má právo kdykoliv před započetím zájezdu odstoupit od cestovní smlouvy při dodržení stornopodmínek.

Při odstoupení od smlouvy zaplatí zákazník tyto poplatky:

- skutečně vzniklé náklady, nejméně však 30 % ze sjednané ceny v době delší než 45 dnů před datem  odjezdu

- skutečně vzniklé náklady, nejméně však 40 % ze sjednané ceny v době 44 – 30 dnů před datem odjezdu

- skutečně vzniklé náklady, nejméně však 50 % ze sjednané ceny v době 29 – 21 dnů před odjezdem

- skutečně vzniklé náklady, nejméně však 80 % ze sjednané ceny v době 20 – 10 dnů před odjezdem

- 100 % ze sjednané ceny v době kratší než 10 dnů před datem odjezdu


V případě odstoupení klienta od smlouvy z důvodu, že cílové místo pobytu bylo označeno ústředním orgánem státní správy (např. MZV ČR) jako válečná zóna či riziková oblast a nedoporučují do této oblasti vycestovat, je povinností klienta stornovat zájezd neprodleně po škodné události (nejpozději následující pracovní den) z důvodu pojištění této škodní události.

Zákazník je povinen uhradit plnou cenu zájezdu před odjezdem na zájezd. CK si vyhrazuje právo stornovat zájezd klientovi při nezaplacení zálohy či doplatku ve stanoveném termínu (bez nároku na vrácení uhrazené zálohy).

V případě zpoždění nebo nenastoupení na zájezd nevzniká cestujícímu právo na odstoupení od smlouvy, náhradu případné škody ani na slevu z ceny zájezdu či pobytu.

Zákazník je dále povinen zajistit si před cestou na zájezd platný cestovní doklad s platností minimálně po dobu pobytu v zahraničí, bližší informace na www.mzv.cz

Pokud je účastník zájezdu cizinec a nevlastní český pas, je povinen si zjistit na cizinecké policii, příp. na Ministerstvu zahraničních věcí, zda je nutné obstarání vstupního víza na danou cestu, nebo zda je nutné vyplnit tiskopis na cizinecké polici. V případě, že si účastník zájezdu nezajistí potřebné vstupní vízum či potřebné formality, může mu být zakázán vstup na území dané země. Veškeré důsledky z chybného zajištění cestovních dokladů na zájezd nese účastník zájezdu sám na vlastní náklady.

ZAVAZADLA: na autobusovém zájezdu pořádaném CK Boca spol. s r. o. si každý účastník zájezdu ručí sám za svá zavazadla (tašky, kufry, lyže a další zavazadla a osobní předměty), a to jak při pobytu v ubyt. zařízení, tak v doprav.prostředku ani  během realizace programu. (dopravce neručí za žádné předměty klientů -vč. elektroniky- uložené v busu, v  prostoru pro cestující).V případě zapomenutých věcí v ubytovacím zařízení si zařizuje vrácení zapomenutých věcí sám a na své vlastní náklady bez účasti CK. Zákazník je povinen zajistit na zájezd hlavní zavazadlo o MAXIMÁLNÍM ROZMĚRU: 61 x 40 x 25 cm (kufr nebo cestovní taška střední velikosti), a maximální váze 15 kg. V případě nadlimitní váhy nebo nadlimitní velikosti nebude zavazadlo přijato k přepravě – z důvodu max. váhového limitu autobusu.

Nejpozději 7 dní před zahájením zájezdu může zákazník písemně oznámit CK, že se zájezdu místo něho zúčastní jiná osoba v oznámení uvedená. Toto oznámení musí obsahovat prohlášení nového zákazníka, že souhlasí s uzavřenou smlouvou. Původní a nový zákazník společně a nerozdílně odpovídají za zaplacení ceny zájezdu a úhradu nákladů, pokud takové náklady CK v souvislosti se změnou zákazníka vzniknou.

Zákazník má právo být urychleně seznámen se všemi případnými změnami v zájezdu.

Na zájezdech objednaných školou: objednavatel zájezdu (škola, která zájezd objednává) odpovídá za zajištění bezpečnosti studentů v průběhu celého zájezdu (s výjimkou doby, kdy budou studenti pobývat v rodinách, dále s výjimkou doby, kdy po opuštění autobusu budou na cestě do rodin a také s výjimkou doby, kdy budou přecházet z rodin zpět do autobusu na společný sraz), a to tak, že pověří doprovázející pedagogický dozor zajištěním dozoru nad studenty v průběhu celého zájezdu a zároveň poučí všechny studenty (účastníky zájezdu) o jejich správném chování na zájezdu. Zákazník (rodiče žáka či studenta) podpisem smlouvy souhlasí s tím, že

- v době pobytu syna/dcery v rodině, dále v době jeho/jejího  přejezdu či přechodu do rodiny a zpět do autobusu, přebírají veškerou zodpovědnost za své dítě a ponesou plně následky, které by ev. vznikly v návaznosti na jednání syna/dcery na tomto zájezdu.

- ubytování je poskytováno prověřenými rodinami různých náboženských vyznání. Výběr rodin zajišťuje místní organizátor v dané vybrané oblasti a  CK BOCA nemá možnost výběr ovlivnit

- před podpisem smlouvy se seznámí s „Pokyny CK Boca pro účastníky studijního školního zájezdu s pobytem v rodinách  a seznámí s nimi i své děti (účastníky zájezdu)

Zároveň rodiče poučí  syna/dceru o bezpečnosti chování během pobytu na školním zájezdu takto:

- během zájezdu nesmí užívat alkohol ani jiné omamné látky

- nesmí zapomenout užívat léky (pokud léky musí brát) a musí dbát na jejich pravidelné užívání

- nahlásí závažnější zdravotní problémy (alergie, astma, epilepsie a další) – s těmito informacemi bude samozřejmě zacházeno důvěrně

- musí dodržovat provozní pravidla v ubytované  rodině (od 22 hod. noční klid, zákaz používání varné konvice, neopouštět ubytovací zařízení)

- vzít si sebou na zájezd náplast obvaz, paralen, analgetika (prášky proti bolesti) – pro případ potřeby na zájezdu

- během volna nebude chodit o samotě (minimálně po dvojicích)

- bude dodržovat obecná pravidla bezpečnosti (při přecházení silnice, v době rozchodů)

- bude respektovat a dodržovat pokyny jak učitelů, tak průvodce během celého pobytu na zájezdu

- bude plně zodpovídat za své chování, kterým nesmí ohrozit svou bezpečnost ani bezpečnost jiného účastníka zájezdu

- každý účastník studijního zájezdu je povinen učinit vše, aby během svého pobytu v rodině, či jiném typu ubytování, nezpůsobil žádnou školu. V případě, že škodu způsobí, bude ji uhradí

 - účastníci při ubytování v rodině si budou vědomi toho, že budou hosty v rodině, která se o ně bude starat a proto je zapotřebí rodinu respektovat.

II. PRÁVA A POVINNOSTI CESTOVNÍ KANCELÁŘE

CK se zavazuje, že zákazníkovi poskytne zájezd dle stanoveného programu. CK je oprávněna provádět v případě nutnosti změny v programu zájezdu. Realizace zájezdu je podmíněna dosažením minimálního počtu zákazníků, který je uveden v katalogu nebo nabídkovém letáku. Pokud nebude minimálního počtu dosaženo a zájezd proto nebude moci být realizován, CK o tom informuje zákazníka nejpozději 21 dní před odjezdem.

Všichni účastníci zájezdu (podle definice v zákoně č. 159/1999 Sb.) jsou pojištěni smluvním pojištěním na úpadek CK podle § 6 a násl. zákona a mají právo na plnění podle § 7, odst. 2 zákona. Úplata za povinné smluvní pojištění je obsažena v souhrnné ceně zájezdu.

Ceny zájezdů jsou kalkulovány dle směnného kurzu ČNB ke dni kalkulace zájezdu.CK je oprávněna jednostranně zvýšit cenu zájezdu, dojde-li ke zvýšení:

a)         ceny za dopravu včetně cen pohonných hmot, nebo

b)        plateb spojených s dopravou, např. letištních a přístavních poplatků, cen trajektů a poplatků za dálnice a mýtné a dalších, které jsou zahrnuty v ceně zájezdu, nebo

c)         směnného kurzu české koruny použitého pro stanovení ceny zájezdu v průměru o výše než 10%, pokud k této změně dojde do 21. dne před zahájením zájezdu

O případném zvýšení ceny zašle CK zákazníkovi písemné oznámení nejpozději 21 dní před zahájením zájezdu.

CK nabídla zákazníkovi kromě povinného smluvního pojištění další cestovní pojištění (zejména úrazu, léčebných výloh, zavazadel, odpovědnosti za škody atd.), které obsahuje též pojištění nákladů, které vzniknou v souvislosti s jeho odstoupením od cestovní smlouvy (tzv. pojištění storna).

Pokud si účastník zájezdu zajišťuje pojištění individuálně, je povinen se při odjezdu prokázat platným pojištěním léčebných výloh v zahraničí a nákladů na repatriaci. V případě, že se zákazník tímto pojištěním neprokáže, vyhrazuje si CK právo vyloučit účastníka ze zájezdu bez náhrady.

CK zašle zákazníkovi nejpozději 7 dní před zahájením zájezdu další podrobné informace na zájezd, pokud nejsou obsaženy již v této smlouvě nebo programu který byl zákazníkovi předán. zejména: * podrobnosti o možnosti kontaktu s nezletilou osobou nebo zástupcem CK v místě pobytu nezletilé osoby, jde-li o zájezd, jehož účastníkem je nezletilá osoba

* jméno, adresu a telefonní číslo osoby, na kterou se v nesnázích zákazník v průběhu zájezdu může obrátit s žádostí o pomoc, zejména místního zástupce CK a adresu a telefonní číslo zastupitelského úřadu. U leteckých zájezdů je cestovní kancelář povinna informovat cestující o identitě skutečného leteckého přepravce.

Zákazník výslovně bere na vědomí a souhlasí s tím, že cestovní kancelář je oprávněna v souladu s ust. § 84 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále jen „občanský zákoník“) kdykoliv v průběhu zájezdu pořizovat obrazové (zejména fotografické), zvukové a zvukově obrazové záznamy zákazníka (tj. včetně všech prvků a projevů jeho osobnosti); cestovní kancelář je oprávněna všechny takto pořízené záznamy v průběhu zájezdu i kdykoliv po jeho skončení v nezbytné míře retušovat i jinak upravovat a v původní i případně takto změněné podobě je zveřejňovat ve všech druzích svých propagačních materiálů (tištěné katalogy, letáky, webové stránky, sociální sítě, newslettery apod.) a takto je šířit všemi v úvahu připadajícími způsoby, a to samostatně i ve spojení s jinými záznamy, díly a prvky. Všechny souhlasy uvedené v tomto ustanovení jsou uděleny v územně a množstevně neomezeném rozsahu, jakož i na neomezenou dobu, resp. až do jejich případného odvolání ze strany zákazníka v souladu s ust. § 87 občanského zákoníku. Všechny souhlasy jsou zákazníkem udělovány bezplatně.

III. OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ GDPR

Nakládání s osobními údaji se řídí platnými právními předpisy, zejména Nařízením Evropského parlamentu a Rady č.2016/679 ze dne 27. 4. 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů.

1.     Cestovní kancelář má zákonné oprávnění za účelem uzavření a plnění Smlouvy o zájezdu nebo jiných Smluv o poskytování služeb cestovního ruchu zpracovávat osobní údaje zákazníka. Cestovní kancelář shromažďuje a zpracovává následující osobní údaje zákazníka /fyzické osoby/:jméno, příjmení, titul, datum narození/rodné číslo, místo trvalého pobytu, telefonní číslo, e-mail, číslo cestovního dokladu, kontakt na blízké osoby, bankovní spojení, evidence plateb….      

2.     Pro účely plnění Smlouvy o zájezdu, případně jiné Smlouvy o poskytování služeb cestovního ruchu je zákazník srozuměn, že jeho osobní údaje budou v nezbytném rozsahu poskytnuty dalším subdodavatelům služeb, které jsou součástí realizace zájezdu / dopravci, ubytovací zařízení, průvodci, delegáti, pojišťovny…./                                                                  

3.     Zákazník jako subjekt údajů prohlašuje, že bude spolucestující osoby či jejich zákonné zástupce, jimiž byl zplnomocněn k uzavření smlouvy, řádně a včas informovat o užití a zpracování jejich osobních údajů cestovní kanceláří či jinými poskytovateli služeb cestovního ruchu (dalšími zpracovateli)                         

4.     Souhlas zákazníka se zpracováním osobních údajů je zapotřebí pouze ke konkrétnímu, specifickému účelu, např. věrnostní program. Cestovní kancelář je oprávněna obvyklé obchodně marketingové nabídky svým zákazníkům zasílat bez tohoto souhlasu.                                                                                                                                                                             

Podrobné „Informace o zpracování osobních údajů (GDPR) a poučení o právech zákazníka v souvislosti s ochranou osobních údajů“ jsou uvedeny níže.

                                                                                                                        

IV. ZÁVĚREČNÁ PROHLÁŠENÍ

Zákazník prohlašuje, že byl všemi osobami, které se na základě této smlouvy účastní zájezdu, zmocněn, aby smlouvu na zájezd uzavřel, a že jsou informováni o tom, že v jejich prospěch bylo uzavřeno povinné smluvní pojištění ze zákona. V případě plnění je nárok každého účastníka zájezdu samostatný.

Zákazník podpisem této smlouvy současně potvrzuje, že byl informován o tom, že:

- CK BOCA spol. s r.o. má uzavřenu pojistnou smlouvu na pojištění záruky pro případ úpadku cestovní kanceláře (pojistná smlouva č. 1710170207 Generali Pojišťovna a.s. viz www.generali.cz  , nebo www.accka.cz ).

- CK BOCA spol. s r. o. jako zprostředkovatel nabízí za příplatek, pokud již není zahrnuto v ceně zájezdu, uzavření komplexního cestovního pojištění do zahraničí u pojišťovny Kooperativa, a. s. Všeobecné pojistné podmínky komplexního cestovního pojištění pro účastníky zájezdu jsou k dispozici k osobnímu nahlédnutí v CK nebo na webových stránkách pojišťovny Kooperativa, a. s. (www.koop.cz). Pojištěním zákazníka vzniká vztah mezi zákazníkem a pojišťovnou KOOPERATIVA, a. s. CK BOCA spol. s r. o. je pouze zprostředkovatelem smluvního vztahu. Tento smluvní vztah je doložen uzavřenou smlouvou, jejíž plné znění je zákazníkům k dispozici k osobnímu nahlédnutí v provozovně CK.

Upozorňujeme klienty, že cestovní kancelář ani dopravce neručí v případě ztráty za věci ponechané v autobuse v prostoru určeném pro cestující vč. veškeré elektroniky (na sedadlech, v odkládacím prostoru nad sedadly apod.).  Pojišťovna nehradí ztrátu věcí z busu - prostoru pro klienty, hradí jen ztráty ze zavazadlového prostoru autobusu.

Zákazník podpisem cestovní smlouvy také potvrzuje, že převzal jeden stejnopis této smlouvy podepsaný oběma smluvními stranami (v případě vyřizování zájezdu poštou bude potvrzená kopie této smlouvy zaslána zákazníkovi zpět po obdržení zálohy ze strany zákazníka). Zákazník souhlasí, aby jeho osobní údaje včetně rodného čísla, uvedené na této cestovní smlouvě byly zahrnuty do elektronické databáze CK BOCA spol. s r.o. a v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb. dále zpracovávány pouze pro potřeby CK BOCA  spol. s r.o. Na základě zmocnění uděluje uvedený souhlas rovněž jménem všech spolucestujících osob.


GDPR

Cestovní kancelář Boca spol. s r.o. tímto podává informace o zpracování osobních údajů (dále též „OÚ“) a o právech souvisejících s jejich zpracováním v souvislosti s poskytovanou službou. Nakládání s  se řídí platnými právními předpisy, zejména Nařízením Evropského parlamentu a Rady č. 2016/679 ze dne 27. 4. 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (dále jen „Nařízení“).

Tímto dokumentem vám poskytujeme informace o vašich právech souvisejících se zpracováním OÚ. Doporučujeme vám, abyste si informaci pečlivě přečetli a v případě jakýchkoli nejasností se na cestovní kancelář obrátili.

 

Co se rozumí osobními údaji?

Osobními údaji jsou veškeré údaje o fyzické osobě, na základě kterých lze konkrétní fyzickou osobu přímo či nepřímo identifikovat (např. jméno, příjmení, titul, pohlaví, věk a datum narození, osobní stav, fotografie (resp. jakékoliv zobrazení podoby), rodné číslo, místo trvalého pobytu, státní občanství, telefonní číslo, e-mail, údaje o zdravotní pojišťovně, o zdravotním stavu (fyzickém i psychickém), otisk prstu, podpis).

Kdo je správcem OÚ?

Správcem OÚ je cestovní kancelář.  

Co je základem pro zákonné zpracová?

Pro zákonné zpracování OÚ Nařízení vymezuje podmínky:

1.    subjekt údajů (dále též „SÚ“) udělil souhlas se zpracováním svých pro jeden či více konkrétních účelů;

2.   zpracování je nezbytné pro splnění smlouvy, jejíž smluvní stranou je , nebo pro provedení opatření přijatých před uzavřením smlouvy na žádost tohoto ;

3.    zpracování je nezbytné pro splnění právní povinnosti, která se na správce vztahuje;

4.    zpracování je nezbytné pro ochranu životně důležitých zájmů nebo jiné fyzické osoby;

5.    zpracování je nezbytné pro splnění úkolu prováděného ve veřejném zájmu nebo při výkonu veřejné moci, kterým je pověřen správce;

6. zpracování je nezbytné pro účely oprávněných zájmů příslušného správce či třetí strany, kromě případů, kdy před těmito zájmy mají přednost zájmy nebo základní práva a svobody subjektu údajů vyžadující ochranu , zejména pokud je dítě.

Jaký je rozsah zpracovávaných OÚ cestovní kanceláří?

Cestovní kancelář zpracovává v rozsahu: titul, jméno, příjmení, datum a místo narození, rodné číslo, místo trvalého pobytu (ulice a číslo, obec, PSČ), státní občanství, telefonní číslo, e-mail, číslo cestovního dokladu, bankovní spojení, kontakty na blízké osoby.

Jaký je účel a doba zpracování?

Cestovní kancelář zpracovává a uchovává za podmínek stanovených platnou právní úpravou, zejména v souladu s ustanovením čl. 6 odst. 1 Nařízení, k těmto zákonným účelům: pro uzavření a plnění smlouvy o zájezdu/potvrzení o zájezdu, smlouvy o poskytnutí služeb cestovního ruchu, resp. pro provedení opatření přijatých před uzavřením smlouvy na žádost SÚ. Pokud by SÚ tyto osobní údaje neposkytl, pak by nebylo možné smlouvu uzavřít.

OÚ budou zpracovávány pro zajištění služeb cestovního ruchu pro SÚ. Zákazník jako SÚ je srozuměn, že jeho OÚ budou v nezbytném rozsahu poskytnuty ke zpracování dalším subdodavatelům služeb, kteří jsou součástí realizace zájezdu (např. dopravci, ubytovací zařízení, průvodci, delegáti, pojišťovny apod.)

Dále pak OÚ budou zpracovávány pro účely oprávněného zájmu cestovní kanceláře a plnění právní povinnosti, např.:

vedení vnitřní evidence zákazníků/zaměstnanců / klientů,

přímý marketing,

účetnictví cestovní kanceláře,

vyřizování reklamací,

uplatňování nároků.

budou zpracovávány po dobu nezbytně nutnou pro plnění závazku a zajištění vzájemných práv a povinností cestovní kanceláře, pro účely oprávněného zájmu cestovní kanceláře a pro plnění právních povinností po dobu stanovenou příslušnými předpisy, např. zákona o účetnictví, o archivnictví.

Jak a kým jsou OÚ zpracovávány?

OÚ SÚ jsou zpracovávány automatizovaně v elektronické formě v zabezpečeném úložišti a manuálně pracovníky cestovní kanceláře, přičemž OÚ jsou uchovávány v zabezpečené místnosti. Správce i zpracovatel jsou zavázáni přijmout taková technická, organizační a personální opatření, aby byly splněny základní zásady ochrany OÚ, zejména zaheslování počítačů, ve kterých se OÚ zpracovávají, uzamykání OÚ v tištěné podobě do uzamykatelných skříní, zpracování OÚ pouze odpovědnými osobami, proškolenými jak s OÚ nakládat, a zavázanými zachovávat mlčenlivost o všech skutečnostech, o nichž se dozvědí v souvislosti s poskytováním služeb.

OÚ budou dále zpracovávány dalšími zpracovateli:  právní poradci,  účetní služby – zpracování účetnictví,  daňoví poradci, dodavatelé služeb cestovního ruchu, např. dopravci, ubytovatelé, průvodci, delegáti apod., s nimiž má cestovní kancelář uzavřeny smlouvy o zpracování OÚ.

Správce má úmysl předávat osobní údaje do třetí země spolupracujícímu subjektu pro plnění služeb na jeho území.

Pro případ předání OÚ zpracovateli do třetích zemí - mimo EU - jsou určeny standardní smluvní doložky, které jsou přílohou Rozhodnutí Komise ze dne 05. února 2010 o standardních smluvních doložkách pro předávání osobních údajů zpracovatelům usazeným ve třetích zemích, které má Správce uzavřeny.  

Při zpracování OÚ nebude docházet k automatizovanému rozhodování či profilování.

Pokud by pro zpracování OÚ byl potřebný souhlas, tak tento souhlas musí být písemný, jasně odlišitelný, srozumitelný, snadno přístupný, svobodný, s vymezením konkrétního účelu a SÚ jej může kdykoliv odvolat e-mailem nebo telefonicky.

 Jaká jsou práva subjektu údajů?

má právo:

1.a.1.1.  požádat  cestovní kancelář o poskytnutí informací o zpracování OÚ a získat OÚ, které poskytl,

2.     aby cestovní kancelář bez zbytečného odkladu opravila nebo doplnila nepřesné či neúplné OÚ o něm, i poskytnutím dodatečného prohlášení,

3.     aby cestovní kancelář bez zbytečného odkladu vymazala , které se ho týkají, a cestovní kancelář má povinnost bez zbytečného odkladu vymazat, pokud je dán některý z důvodů stanovených Nařízením:

1.      OÚ již nejsou potřebné pro účely, pro které byly shromážděny nebo jinak zpracovány,

2.      SÚ odvolal souhlas, na jehož základě byly OÚ zpracovány, a neexistuje žádný další právní důvod pro jejich zpracování,

3.      SÚ vznesl námitku proti tomu být předmětem rozhodování založeného na automatizovaném zpracování jeho OÚ a neexistují žádné převažující oprávněné důvody pro takovéto jejich zpracování nebo vznesl námitky proti zpracování OÚ; nástroje automatizovaného zpracování nejsou cestovní kanceláří využívány,

4.      OÚ byly zpracovány protiprávně,

5.      OÚ musí být vymazány ke splnění právní povinnosti stanovené v právu Unie nebo členského státu, které se na správce vztahuje, 

4.     aby cestovní kancelář omezila zpracování , v případech stanovených Nařízením.

5.     na přenositelnost OÚ, které se ho týkají a jež poskytl cestovní kanceláři ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu, a právo předat tyto údaje jinému správci, aniž by tomu cestovní kancelář bránila, a to v případech stanovených Nařízením, přičemž se toto nesmí dotknout práv a svobod jiných osob,

6.     na odvolání uděleného souhlasu,

7.     podat stížnost u dozorového úřadu (Úřad pro ochranu osobních údajů, Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7), pokud se domnívá, že došlo k porušení právních předpisů v souvislosti s ochranou jeho OÚ.

8.     vznést námitku proti zpracování , které se ho týkají, pokud nebude ověřeno, zda oprávněné důvody cestovní kanceláři převažují nad jeho oprávněnými důvody.Mapa stránek AČCKA